Privacy Policy2021-07-07T09:52:24+03:00

Нотификация относно защитата на личните данни на бизнес партньорите на Bunge Europa

Последна актуализация: 4 май 2021 г.

 1. Въведение и сфера на приложение

Bunge („Bunge”, „ние” или „нашият/нашата”) се ангажира да обработва личните данни в съответствие с приложимите закони за защитата на личните данни, включително и с Общия правилник за защита на данните („ОПЗД”), където той е приложим.

Настоящата Нотификазия за защита на личните данни на бизнес партньорите на Bunge Europa („Нотификацията”) описва видовете лични данни, които Bunge събира, как Bunge използва личните данни, с кого ги споделя и правата, които вие, като субект на данни, имате относно използването от страна на Bunge на личните данни. Настоящата Нотификация описва също как можете да се свържете с нас относно нашите практики на защита на личните данни.

Защитата на личните данни на бизнес партньорите на Bunge е един от приоритетите на Bunge. Следователно настоящата Нотификация е приложима за бивши, настоящи и потенциални бизнес партньори като инвеститори, акционери, изпълнители, доставчици на услуги, консултанти, съветници, фермери, производители, клиенти, включително всички подизпълнители и потребители като крайни потребители и агенти, представители и служители, в контекста на дадени бизнес отношения (всеки „бизнес партньор).

Можем да предоставим допълнителни декларации за поверителност в специални ситуации, когато събираме или обработваме вашите лични данни, така че да сте напълно информирани как и защо използваме вашите лични данни. Тези допълнителни известия трябва да се четат заедно с настоящата Нотификация. В случай на несъответствие между разпоредбите на настоящата Нотификазия и допълнителни уведомления, допълнителните уведомления ще имат предимство.

 1. Данни за връзка на операторите на данни

Операторите на данни, които обработват личните данни на бизнес партньорите на Bunge, са изброени в Приложение 1.

III. Данните за връзка на отговорниците за защитата на данните и на координаторите за защита на данните

Назначава се на национално ниво или един местен координатор за защита на данните („DPC”) или един отговорник за защитата на данните („DPO”).

DPC/DPO участват във всички въпроси, свързани със защитата на личните ви данни. Особено DPC/DPO са натоварени с мониторинг и осигуряване спазването на настоящата Нотификация и на приложимите закони за защита на данните. Ще предоставят също, по искане, консултации относно въпроси по защита на личните данни.

За изяснявания или друга допълнителна информация, която би ви била необходима, за да разберете напълно настоящата Нотификация, свържете се с местните DPC или DPO.

За контактните данни на местните DPC или DPO, вижте Приложение 2.

Допълнително, можете да се свържете също с Правния отдел на Bunge SA на
BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com

 1. Категории обработвани лични данни

Ние обработваме следните видове лични данни на бизне партньорите:

 • име, пол, възраст, адрес, дата и място на раждане, данни за лична карта или паспорт, телефонен номер, имейл адрес, гражданство;
 • професия / титла, име на организацията, отдел, пощенски адрес на бизнес звеното, телефонен номер и номер на факс на бизнес звеното, служебен имейл адрес, ДДС номер, уникални идентификационни кодове, езикови предпочитания;
 • банкови данни, банково удостоверение за собственост, информация за кредитоспособността (напр.: финансови декларации);
 • табела с регистрационни номера, свидетелство за управление на МПС;
 • TVCI изображения, разрешително за работа, време, прекарано в/почивка от работа, конкретни разрешителни за работа, информация за професионално обучение, информация за разрешения за достъп и лични карти, издадени от Bunge, снимки, автобиография, подходящ опит и/или професионални или академични квалификации, лицензи и професионални сертификати.
 • Лични данни, обработени чрез социални медийни платформи (напр. Bunge Facebook страница за фенове) и вложки за социални медийни платформи, вградени в уебсайтове на Bunge, като вашето име, снимка на профила и че се интересувате от Bunge;
 • Специални категории лични данни, както са дефинирани в ОПЗД, като данни за здравето;
 • Лични данни относно осъждания и престъпления, като свидетелста за съдимост. Подобна дейност на обработка ще се извършва само ако е определено правно основание и ако:
 1. Извршва се под контрола на официален орган; или
 2. Е упълномощена от ЕС или закона на дадена държава членка на ЕС, с който се предвиждат подходящи гаранции за правата и свободите на субектите на данни.

Bunge ще се застрахова и ще пази правилните, пълни и актуализирани лични данни.

 1. Цели на обработката на лични данни и правно основание

Bunge обработва лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни и само за ограничени, изрични и легитимни цели. Bunge няма да използва личните ви данни за никакви цели, които не са съвместими с целта, за която са били първоначално събрани, освен ако (i) не дадете изричното си предварително съгласие за по-нататъшна обработка; или (ii) ЕС или законодателството на държава-членка на ЕС разрешава такава по-нататъшна обработка.

Bunge обработва личните данни на своите бизнес партньори за следните цели и свързани правни основания:

Цели Правно основание
Оценка на възможностите и ресурсите на оферентите, изразяващи своето намерение в контекста на искането за изразяване на интерес и поканите за участие в търг. Правните интереси на Bunge да реализира и развива търговските си операции.
Сключване и управление на договори, извършване на кредитни анализи, управление на търговски отношения, реализиране на поръчки, управление на доставки и транспорт на стоки и услуги, плащане и фактуриране на стоки и услуги, свързване с бизнес партньорите (или пряко, или непряко, чрез трети страни). B2C: договорно задължение.

B2B: Правните интереси на Bunge за правилно провеждане на бизнеса на Bunge, с цел доставка и подобряване на стоки и услуги; и законовото задължение.

Всички настоящи и потенциални изпълнители: Договорно задължение; Правните интереси на Bunge в управлението на бизнеса на Bunge; и законово задължение.

Извъшване на промоционални операции, маркетинг сондажи (или пряко, или чрез трети страни). Правните интереси на Bunge, за да промотира позицията на Bunge на пазара.
Полза от анализи, свързани с платформи за социална комуникация. Правните интереси на Bunge да развива търговски дейности и да подобрява продуктите и услугите.
Извършване на проверки и изследвания за съответствие и/или санкции. Законово задължение;

Правните интереси на Bunge да осигури правилното функциониране на Bunge и спазване на законите.

Осигуряване на сигурност, безопасност, включително и проверки на идентичността и проверка на посетителите, които влизат в местоположението. Легитимните интереси на дружеството да осигурява сигурност и интегритет на дружеството; или изричното съгласие в случая на специалните категории лични данни.
Разпределение на работа по безопасност и здраве, обучение по безопасност и здраве, дейности по превенция на безопасността и здравето и управление на инциденти по безопасността и сигурността. Договорно задължение;

Правно задължение;

Правните интереси на Bunge да осигурява сигурността и безопасността на Bunge, както и да осигурява сигурна работна среда за всички в местоположенията на Bunge; или изричното ви съгласие в случая на специалните категории лични данни.

Спазване на законовите задължения и/или регулаторни разследвания и съдействието на Bunge в контекста на всеки иск, спор или арбитраж, включително процедури за наемане на работа. Правно задължение;

Правните интереси на Bunge да осигурява правилното функциониране на Bunge и да защитава правните интереси на Bunge.

Защита на Bunge срещу щети, кражби, юридическа отговорност, престъпления, загуба на данни или неупълномощено разкриване на поверителна информация (включително и чрез използване на инструменти за превенция на загубата на лични данни), злоупотреба или друго нарушение. Правно задължение;

Легитимните интереси на дружеството да осигурява правилното функциониране на дружеството и да защитава правните интереси на Bunge.

Управление на транзакциите на Bunge (включително и, но без да се ограничава до доставчици, покупки, прехвърляния или ликвидации). Правните интереси на Bunge да реализира бизнес връзките си.
Подготовка и управление на процедури за участие и гласуване, свързани със събранията на акционерите, управление на номиналния регистър на акционерите на Bunge, изплащане на дивиденти и други разпределения на акционери на Bunge и/или притежатели на ценни книжа на Bunge. Правно задължение.
Управление на операциите на дружеството, включително и опериране и мониторинг на правилното функциониране, и сигурност на активите и на ИТ ресурсите. Правните интереси на Bunge да осигурява сигурността и безопасността на Bunge.

Bunge гарантира, че процедурите за вътрешно управление ясно посочват причините, на които се основават решенията за използване на лични данни за по-нататъшна обработка. Преди да използваме личните си данни за цел, различна от тази, за която първоначално са били събрани, ще бъдете информирани за новата цел.

 1. Разкриване на личните данни

Bunge ще предостави достъп до лични данни само въз основа на принципа „трябва да бъдат известни“, а достъпът ще бъде ограничен до личните данни, необходими за функцията, за която е предоставен достъпът.

При спазване на целите, описани в раздел V и приложимите закони и разпоредби, Bunge периодично ще разкрива обработваните лични данни, както следва:

 • В рамките на организацията Bunge
  • на упълномощени членове от персонала;
  • на кой да е член на групата Bunge, което означава нашите филиали и клонове.
 • Нат трети страни
  • релевантни трети доставчици на услуги;
  • Доставчици, изпълнители и партньори (например доставчици на услуги за управление на бизнес отношения, професионални консултанти, агенции за проучване или маркетинг, доставчици на ИТ услуги);
  • Синдици при частен фалит;
  • Регулаторни органи, правителствени или квазиправителствени организации;
  • Потенциални купувачи на Bunge или на дейността на Bunge.

Оторизацията за достъп до лични данни винаги ще бъде свързана с функцията, така че никакво разрешение за достъп до лични данни няма да бъде разширено до лично ниво. Доставчиците на услуги ще получат такива лични данни в съответствие с целите на споразумението за услуги, сключено с Bunge.

VII. Взаимодействие с Bunge чрез платформите за социална комуникация

За информация за това как се обработват личните ви данни в социалните медийни платформи, включително всяка целенасочена реклама, която може да получите, моля, обърнете се към политиките за поверителност и условията за използване на съотетната платформа за социални медии.

Ако решите да си взаимодействате с Bunge чрез социални медийни платформи на страница за социална комуникация, управлявана от Bunge („страницата на Bunge за социална комуникация“), като Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn, вашите лични данни ще бъдат видими за всички посетители на вашата лична уеб страница в съответствие с настройките за поверителност на съответната платформа за социална комунекация и също ще бъде видима за Bunge. Можете да изтриете всяка информация, която споделяте на тези сайтове, по всяко време чрез вашия акаунт в платформата да социална комуникация. Bunge не проследява активността ви в различните социални медийни платформи, които използвате. Моля, свържете се с нас, ако искате да направите заявка, която не можете да направите сами по отношение на страницата на Bunge за социална комуникация.

В допълнение, и до степента, в която Bunge отговаря за платформа за социална комуниказия на страницата на Bunge за социална комуникация, Bunge ще има достъп чрез платформата за социална комуникация до обобщени данни, които предоставят статистика и информация, която помага да се разберат видовете действия, с които се задължавате на страниците за социална комуникация Bunge.

VIII. Международни прехвърляния на данни

Международните прехвърляния на данни се отнасят до прехвърляния на лични данни извън ЕИП и Швейцария.

Международният отпечатък на Bunge включва прехвърляне на лични данни на други компании от групата или на трети страни, които могат да се намират извън ЕИП и Швейцария, включително САЩ. Bunge ще гарантира, че когато личните данни се прехвърлят в страни с различни нива на защита на данните, са налице адекватни предпазни мерки за адекватна защита на личните данни, за да се осигури прехвърляне на данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на данни.

В Bunge е приложено вътрешногрупово споразумение за международни прехвърляния на данни за покриване на международни прехворляния на данни между компаниите на Bunge Group, копие от което може да се получи, като се свържете с правния отдел на Bunge SA на адрес:

BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com.

 1. Съхраняване на лични данни

Bunge няма да съхранява вашите обработени лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, както е посочено в настоящата Нотификация и за които Bunge има валидно правно основание. Във всеки случай няма да ги съхраняваме по-дълго от позволеното през местните законови периоди на съхранение, например данъчни или търговски изисквания.

Ако Bunge участва в някакви правни искове, ние имаме право да продължим да обработваме вашите лични данни, свързани с тези правни искове, при спазване на приложимите местни изисквания за съхранение.

 1. Права за защите на данните

Въз основа на приложимите закони за защита на данните, ще се ползвате от следните права. Можете да упражнявате тези свои права по вряко време, спазвайки условията, като се свържете с местните DPC или DPO:

 • Правото на достъп, коригиране и изтриване на лични данни; 
 • Правото на ограничаване на обработката; 
 • Правото на противопоставяне на обработката; 
 • Правото на преносимост на данните в приложимата степен; 
 • Правото на оттегляне на съгласието ви, ако обработката се основава на съгласие; и
 • Правото на подаване на жалба до надзорния орган.
 1. Изпълнение

Настоящата Нотификация ще бъде приложена и изпълнена от всички звена на Bunge в Европа, в съответната им държава.

XII. Съответствие на нотификацията и контактни данни

DPC и DPO са отговорни за мониторинга и гарантирането на съответността с настоящата Нотификация и приложимото законодателство за защита на личните данни относно обработването на лични данни в рамките на Bunge.

Както е посочено по-горе, можете да се свържете с местните DPC или DPO, или с правния отдел на Bunge SA, във връзка с всеки въпрос, свързан с обработването на личните ви данни и упражняването на вашите права, както са описани по-горе. За контактните данни на местните DPC или DPO , вижте Приложение 2.

XIII. Разни

Нотификацията може да бъде периодично преразглеждана и модифицирана от Bunge SA (13, route de Florissant 1206, Женева, Швейцария) и ще се изпраща нотификация за измененията.

Go to Top